نرم افزار اموال و دارایی ثابت :
مشخصات کلی نرم افزار

•   ثبت مشخصات و دارایی ها در 4 سطح
•   ثبت مشخصات جزیی دارایی بصورت کاملا پارامتریک و قابل دسته بندی به انضمام تصویر
•   ثبت مراکز هزینه
•   ثبت محل های استقرار
•   ثبت جمع دار
•   تعیین نوع محاسبه استهلاک ( نزولی ، مستقیم )
•   صدور و چاپ پلاک اموال بصورت موردی و دسته جمعی ( با امکان چاپ بارکد )

•   تعیین ارزش دفتری اموال همراه با ثبت هزینه های خرید و نگهداری
•   ثبت گردش و عملیات کامل تعریف ، خرید ، فروش ، تعمیر ، جابجایی محل استقرار
•   تفسیر جمع دار ، مفقودی ، تغییر مرکز هزینه و اهداء …
•   محاسبه استهلاک اموال بصورت پارامتریک ماهانه و سالانه و صدور اسناد حسابداری مربوطه
•   امکان برگشت محاسبات استهلاک
•   گزارش کارت استهلاک دارایی
•   گزارش لیست دارای بصورت کلی یا به تفکیک مراکز هزینه ، جمع دار ، محل استقرار و گزارشات دارایی به تفکیک وضعیت