نرم افزار دبیرخانه :دبيرخانه واتوماسيون اداري

مشخصات نرم افزار دبيرخانه:
امکان دريافت فايل ضميمه (پيوست) با فرمت هاي مختلف براي نامه هاي ثبت شده و مکاتبات داخلي، از جمله ويژگيهاي اين برنامه مي باشد

-   بخش تنظيمات برنامه
•   چارت سازماني: تعريف چارت سازماني- تعريف واحدها- تعريف کاربران و حق دسترسي آنها

-   بخش دبيرخانه
•   ثبت و بايگاني نامه هاي وارده
•   ثبت مشخصات نامه شامل : پيش شماره , شماره انديکاتور , تاريخ ثبت , پيرو نامه , شماره نامه وارده و تاريخ نامه وارده تا 4 سطح , فرستنده , نام تحويل دهنده , موضوع , ارجاع به , پيوست , نوع پيوست , فرم نامه , نوع نامه , اولويت نامه , فيزيک نامه , توضيحات و شماره بايگاني و پوشه هاي بايگاني
•   سابقه نامه هاي وارده
•   لينک با نامه به شماره پيرو
•   تحويل رسيد ثبت نامه
•   امکان دريافت فايل ضميمه با فرمت هاي مختلف
•   امکان ارجاع بدون محدوديت نامه به کارتابل کاربران

-   ثبت و بايگاني نامه هاي صادره:
•   ثبت مشخصات نامه شامل : پيش شماره , شماره انديکاتور , تاريخ ثبت , پيرو نامه , نام اقدام کننده , نام امضا کننده , گيرنده نامه , موضوع , ارجاع به , رونوشت به , پيوست , نوع پيوست , فرم نامه , نوع نامه , اولويت نامه , فيزيک نامه , توضيحات - شماره و پوشه بايگاني

-   امکان چاپ فايل ضميمه نامه
•   صندوق نامه هاي ارسالي از کارتابل کاربران – دريافت نامه ارسالي از کارتابل کاربران
•   رونوشت بدون محدوديت
•   ثبت بايگاني با عنوان و شماره بايگاني

-   ساير امكانات و گزارش:
•   امكان ثبت نامه هاي عطف و پيرو
•   امكان گردش الكترونيكي پيوست هاي نامه درسازمان و پشتيباني از انواع فايلهاي مختلف
•   امكان تعريف بيش از يك دريافت كننده براي نامه هاي بخش
•   امكان تعريف جانشين دريافت كننده نامه هاي وارده براي جايگاههاي مديريتي
•   ارئه گزارش آماري تعداد نامه هاي بخش پروژه وسازمان هاي مختلف سازههاي زماني مشخص گزارش نامه هاي دريافتي نيازمند به پاسخ
•   آرشيو نامه هاي وارده براساس تقسيم بندي هاي سازماني
•   حفظ سابقه تغييرات بروي نامه صادره درهنگام توليد نامه صادره
•   گزارش نامه هاي ارسالي و بدون پاسخ
•   تعريف اشخاص و سازمان هاي طرف مكاتبه در خارج از سازمان
•   امكان ايجاد نامه هاي مرتبط و تعريف انواع ارتباطات (عطف،پيرو،...)
•   طبقه بندي اتوماتيك نامه
•   طبقه بندي گيرنده ها جهت هريك از پرسنل
•   طبقه بندي نامه ها در پوشه هاي قابل تعريف در سطوح محدود
•   مشخص نمودن مسئوليت و سمت ها در چارت سازماني