نرم افزار فروشگاهی :مشخصات کلی نرم افزار


-   حسابداری
•   سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی
•   امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ،نمایندگان ، بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
•   صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
•   امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک


-  خرید و فروش و انبارداری
•   عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
•   امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
•   خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
•   انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با دو واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش


-   چک و خزانه داری
•   ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
•   امکان تعریف دسته چک
•   حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
•   صدور سند دریافت و پرداخت
•   امامکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی


-   گزارشات
•   تهیه گزارش های دوره ای
•   گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
•   گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
•   گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
•   گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
•   گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
•   گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
•   تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
•   امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت


-  سایر امکانات:
•   سیستم چند ارزی
•   ماشین حساب
•   دفتر تلفن
•   دفترچه یادداشت
•   تعریف میز کار
•   نوار ابزار و متنهای ثابت Start up
•   ارسال SMS
•   اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت اتوماتیک
•   امکان ورود اطلاعات به زبان انگلیسی ، فارسی و عربی
•   کنترل ردیف های نقد و عرف به صورت اتوماتیک .