آموزش تصویری نرم افزار CRMکاربران گرامی برای اضافه کردن بخش های مختلف آموزشی در خصوص نرم افزار CRM و ارتقا کیفیت و بهره وری فیلم های آموزشی ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی بهره ننمایید.

ارتباط مستقیم با بخش نرم افزار : 66564061 داخلی 4


1 ) دفترچه تلفن
2 ) دفترچه یادداشت
3 ) متن های ثابت

4 ) استارتاپ
5 ) مشتریان
6 ) پرونده و فعالیت

7 ) گزارشات