آموزش تصویری نرم افزار حقوق و دستمزدکاربران گرامی برای اضافه کردن بخش های مختلف آموزشی در خصوص نرم افزار حقوق و دستمزد و ارتقا کیفیت و بهره وری فیلم های آموزشی ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی بهره ننمایید.

ارتباط مستقیم با بخش نرم افزار : 66564061 داخلی 4


1 ) دفترچه تلفن
2 ) دفترچه یادداشت
3 ) متن های ثابت

4 ) استارتاپ
5 ) تعریف پرسنل _ 1
6 ) تعریف پرسنل _ 2

7 ) تعریف پرسنل _ 3
8 ) ورود اطلاعات کارکرد
9 ) تنظیمات
10 ) کارکرد شیفت کاری
11 ) ارسال به بیمه