عنوان : صورتحساب مشتري تمام دوره ها به برنامه اضافه شد

تاریخ : 12/05/1395

گزارش صورتحساب مشتري تمام دوره ها به برنامه اضافه شد اين گزارش تمام موارد کار با مشتري اعم از دريافت پرداخت فاکتورها چکها و... درتمام دوره هاي مالي را نشان ميدهد در فرم مشتري يک دکمه بنام "صورتحساب مشتري تمام دوره ها" اضافه شده استمنبع خبر : صورتحساب مشتري تمام دوره ها به برنامه اضافه شد