عنوان : صورتحساب مشتری تمام دوره ها به برنامه اضافه شد

تاریخ : 12/05/1395

گزارش صورتحساب مشتری تمام دوره ها به برنامه اضافه شد
این گزارش تمام موارد کار با مشتری اعم از دریافت پرداخت
فاکتورها چکها و... درتمام دوره های مالی را نشان میدهد
در فرم مشتری یک دکمه بنام "صورتحساب مشتری تمام دوره ها"
اضافه شده استمنبع خبر : صورتحساب مشتری تمام دوره ها به برنامه اضافه شد