عنوان : گزارش صورتحساب بااطلاعات خریدفروش تمام دوره ها

تاریخ : 12/05/1395

گزارش صورتحساب مشتری تمام دوره ها به برنامه اضافه شد
این گزارش تمام موارد کار با مشتری اعم از دریافت پرداخت
فاکتورها چکها و... درتمام دوره های مالی را نشان میدهدمنبع خبر : گزارش صورتحساب بااطلاعات خریدفروش تمام دوره ها