عنوان : گزارش کارت حقوقی خلاصه تمام دوره ها

تاریخ : 12/05/1395

گزارش کارت حقوقی خلاصه تمام دوره ها
در این گزارش تمام کارکرد پرسنل را در تمام دوره ها
براساس پرسنل ماه و سال میتوان دیدمنبع خبر : گزارش کارت حقوقی خلاصه تمام دوره ها