عنوان : امکان استفاده از پایانه بانکی در خزانه داری اضافه شد

تاریخ : 11/06/1395

امکان استفاده از پایانه بانکی در خزانه داری اضافه شد
در سند دریافت میتوان با پایانه بانکی فعلا(پاسارگاد و ملت)
ارتباط برقرار کردمنبع خبر : امکان استفاده از پایانه بانکی در خزانه داری اضافه شد