عنوان : اضافه کردن محاسبه سود بر اساس آخرین قیمت خرید به گزارش وضعیت گردش موجودی ها به صورت مشروح

تاریخ : 29/03/1398

در گزارش وضعیت گردش موجودی های مشروح محاسبه سود بر اساس آخرین قیمت خرید افزوده شده است .منبع خبر :