عنوان : لطفا اگر ''دوره مالی'' آخر شما 99 است هنگام انتقال اطلاعات دروه جدید را 100 انتخاب کنید

تاریخ : 14/01/1400

لطفا اگر "دوره مالی" آخر شما 99 است هنگام انتقال اطلاعات دروه جدید را 100 انتخاب کنید
دقت کنید "دوره مالی " 100 انتخاب شود "سال مالی" 1400 میشودمنبع خبر :