پیغام pending درارسال به سامانه مودیان

1402/04/17

با مشاهده پیغام pending از ارسال مجدد خوداری نمایید این کلمه به معنای قرار گرفتن صورتحساب شما در صف انتظار میباشد میتوانید بعد از مدتی درسایت فاکتورهای ارسال شده را مشاهده کنید.