گزارش 14 ردیف سند با افتتاحیه و اختتامیه

1402/08/17

گزارش 14 ردیف سند 12 ردیف ماه و 2ردیف افتتاحیه و اختتامیه به صورت تیک به گزارش (دفتر روزنامه خلاصه اضافه شد )