معافیت مالیات

1403/05/08

تمامی مزایا باید دارای تیک مالیات پذیری باشند و فقط حق بیمه معاف از مالیات میباشد