صندوق کارآمد
مشخصات کلی نرم افزار

- خرید و فروش و انبارداری
• تعریف بخش و کالا
• ثبت فاکتورفروش و عملیات مرتبط
• ثبت فاکتورهای مرجوعی فروش
• ثبت فاکتورخرید و عملیات مربوطه
• ثبت فاکتورهای مرجوعی خرید
• عملیات انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار انجام میشود
• امکان تعریف تعداد نامحدود مشتریان و فروشندگان
• خرید و فروش با قابلیت استفاده از بارکدخوان (ایران کد و بارکد)
• انبارداری و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با دو واحد شمارش
• اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت اتوماتیک
• عملیات دریافت و پرداخت صندوق بصورت چند ارزی

- پارامترها
• انجام تنظیمات هر کاربر برای کارکرد ساده و کارآمد کاربران
• تعریف متن های کمکی برای متون پرکاربرد
• برقراری ارتباط با ترازوهای دیجیتالی و ثبت و چاپ اطلاعات بطور خودکار
• برقراری ارتباط با نمایشگر صندوق

- گزارشات
• لیست مانده و گردش موجودیهای انبار
• کاردکس کالا در انبار
• گزارش حجم خرید و فروش روزانه
• گزارش حجم خرید و فروش ماهانه
• گزارش حجم خرید و فروش بر اساس کالا

- سایر امکانات
• ماشین حساب
• دفتر تلفن